Hvordan bli lykkelig?

være lykkelig
  • Lykke er en subjektiv opplevelse, men med noen universelle kjennetegn
  • Materielle goder er sjelden alene en vei til lykke

Lykke er et høyst subjektivt begrep, likevel er det noen fellestrekk å finne hos lykkelige mennesker. Nå det gjelder lykke kan det være fornuftig å gjøre et relativt klart skille mellom samfunnet i sin helhet og deg som individ. Vi kommer tilbake til World Happiness Report, som er en rapport som lages av FN, men det er viktig å huske på at slike rapporter handler om samfunnet i stort. Den er selvfølgelig basert på individuelle intervjuer og opplevelser, men den vil aldri kunne fange opp individuelle forskjeller. Det medfører igjen at for samfunnet i sin helhet kan økonomiske faktorer være en delvis forklaring på forskjeller i opplevd lykke. Men for deg som enkeltindivid er det sjelden en løsning å prøve å oppnå et høyere nivå av materiell velferd, eller økonomisk framgang og status.

På samfunnsnivå kan faktorer som økonomi (målt i bruttonasjonalprodukt), men også opplevd korrupsjon, forventet levealder og frihet til å gjøre valg forklare opplevd lykke. Det er årsaken til at land som Burundi, Sudan, Jemen og Syria dukker opp helt på bunn av kåringer av World Happiness Report. I Norge tar vi mye for gitt, som tilgang til mat og vann. Dessuten opplever vi svært sjeldent korrupsjon og den følelsen av hjelpeløshet som følger med det. Dessuten står de aller fleste nordmenn fritt til å ta beslutninger om sitt eget liv, som ikke er en selvfølge i mange andre land. Sammenlignet med Maslows behovspyramide handler dette altså om de aller mest grunnleggende behovene for fysisk trygghet og sikkerhet. Likevel fremstår det som vanskelig å hevde at vi kan bli lykkeligere i Norge, kun ved å sette pris på det vi har av materielle goder og sikkerhet.

Fellestrekk blant lykkelige mennesker

Når det gjøres undersøkelser som er mer relevante på individnivå i en norsk kontekst, er det helt andre faktorer som er viktige for høyere opplevd lykke. En av de aller viktigste kjennetegnene til lykkelige mennesker, er trygge sosiale forhold. Det overlapper for så vidt med faktoren «social support» i nevnt World Happiness Report. Det viktige i forhold til sosiale relasjoner fremstår å være kvaliteten og intensiteten til de sosial relasjonene. Antall er ikke like viktig, det er helt greit å ikke ha 500 venner på Facebook. I tillegg er det et kjennetegn at lykkelige personer dessuten er «venner med seg selv», og har en god selvfølelse og sunne ambisjoner, drømmer og mål i livet. Det gjør i tillegg at lykkelige personer føler at de kan ta kontroll over sitt eget liv.

Hvordan bli lykkelig

I tillegg opplever lykkelige personer at de generelt er optimistiske, og har en evne til å overse bagateller og litt motgang. Likevel er det viktig å huske på at det ikke er nødvendig å være blant de aller mest uttalt optimistiske personene i verden for å være lykkelig, mennesker har ulike nivåer av serotonin og andre signalsubstanser som kan føre med seg forskjeller. En evne til å være nysgjerrig på omverden og ville lære nye ting, karakteriserer også mennesker som rapporterer et høyt nivå av lykke. Dette henger godt sammen med en følelse av å kunne styre sitt eget liv og ha ambisjoner og planer å strekke seg etter. Til slutt er det et kjennetegn å kunne akseptere noe som «godt nok», istedenfor å alltid strekke seg etter det som er best.

Konkrete verktøy

Gode sosiale relasjoner er altså blant det aller viktigste for å oppleve lykke. Konkret vil aktiviteter der du bygger og forsterker sosiale relasjoner kunne hjelpe deg med å føle deg lykkeligere. Dette handler ikke om å presse seg til å være overdrevet sosial, men å knytte bånd med nære venner og familie. Samtidig er det også gjort undersøkelser som tyder på at det å hjelpe andre kan gi en sterk følelse av lykke og mening. I tillegg til å hjelpe personer som står en nær, kan det være fornuftig å engasjere seg i frivillige organisasjoner. Det kan gi både nye sosiale bånd, men dessuten et positivt «innskudd» på kontoen for positive sosiale bånd. Som i mange andre tilfeller har det mye større verdi for deg å gi noe, heller enn å få.

  • Bygg og styrk dine sosial bånd
  • Engasjer deg i frivillig arbeid

Konkrete verktøy

Fysisk helse – en viktig faktor

Vi har bevist spart fysisk helse og aktivitet til et eget avsnitt, da det er en svært viktig driver for opplevd lykke. Det finnes mye forskning som viser at fysisk aktivitet kan hjelpe deg å unngå depresjon, og generelt gi en høyere grad av opplevd lykke. Fysisk aktivitet vil ha en direkte effekt på humør og lykke, ved å sette fri ulike hormoner og signalstoffer i kroppen og hjernen. I sin aller mest ekstreme form kan dette skje som «runners high», der løpere og andre mosjonister opplever intens lykke i forbindelse med lange økter med fysisk aktivitet. Dessuten vil du oppleve langsiktige positive effekter, som lavere risiko for alvorlige sykdommer. Dette gjør igjen at du vil være lykkelig, og dessuten ha en sjanse å leve lenger. Fysisk aktivitet er et svært kraftfullt verktøy.

Fysisk helse – en viktig faktor

Alvorlig sykdom og mentale sykdommer

Det er kanskje ingen andre steder som individuelle forskjeller i lykke blir så tydelige som mellom friske og syke mennesker. I undersøkelser som World Happiness Report, der hele land sammenlignes med hverandre, forklarer ikke helse og forventet levealder mye av opplevd lykke. Samtidig vil det på individnivå kunne forklare en svært stor del av mangel på lykke. Dette gjelder både i tilfeller med somatiske og psykiske sykdommer. De somatiske sykdommene kan vær forbigående kriser, der opplevd lykke synker dramatisk. Psykiske sykdommer å andre siden, kan dessverre føre med seg lavere nivåer av opplevd lykke over lang tid. Dette fører igjen med seg en sterkt forkortet forventet livslengde for personer som lider av for eksempel schizofreni. Dessverre finnes det få enkle løsninger i forhold til sykdommer, utover å få god pleie og behandling.

Hva med penger?

Som nevnt er penger og andre materielle goder ingen god forklaring på hvorfor noen mennesker er mer lykkelige enn andre. Dette kan likevel være vanskelig å forstå for noen, og vi møter stadig markedsføring og historier som forteller oss at hvis vi bare vinner noen millioner vil vi være lykkelige for alltid. Dessverre er det ikke så enkelt, og hvis økonomisk fremgang gir en følelse av lykke, vil den ofte raskt byttes ut mot en følelse av å være misfornøyd. Uansett hvor rik du klarer å bli, kan dette ende opp som en jakt på mer penger og flere økonomiske goder. Dette betyr samtidig at andre viktige faktorer, som de sosiale relasjonene vi har vært innom, får mindre oppmerksomhet og ikke utvikles. Det er altså svært få som blir virkelig lykkelige av penger.

Hva med penger

Oppsummering

Oppsummert har vi i land som Norge selvfølgelig fått en svært god start i forhold til grunnleggende behov som mat, vann og sikkerhet. Dette betyr også samtidig at vi som individer på godt og vondt ikke trenger å tenke mye på materielle goder i forhold til hvordan vi skal bli mer lykkelige. Det vi heller må arbeide med er våre sosiale relasjoner og nettverk, i form av familie, venner og andre sosiale strukturer rundt oss. Dessuten er det fornuftig å være i fysisk aktivitet, for å unngå sykdommer og dra nytte av de iboende positive effektene som følger med fysisk aktivitet. Til slutt vil det være bra å prøve å være fornøyd med sitt eget liv, hva du har fått til og hva du har planer om å gjøre. Mennesker som er takknemlige opplever samtidig at de er lykkeligere.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.