Hvordan regner du prosent?

regner prosent

Å regne prosent trenger ikke å være vanskelig, likevel er det mange som gruer seg. Prosentregning kan fremstå som noe mystisk og fjernt, og det blir ikke bedre av at prosenter og prosentenheter ofte benyttes i forbindelse med komplekse temaer som renter, lån og aksjer. I sin enkleste form handler prosent bare om å dele to beløp på hverandre, og du skal få en god forklaring på begreper innenfor området her.

Grunnleggende om prosentregning

Prosenter handler om forholdet mellom to tall. Prosent kan være både positiv og negativ, og dessuten er det ikke alltid prosenten er begrenset oppad til 100 %. I noen tilfeller det slik at et tall maksimalt kan være 100 % av et annet tall. Et enkelt eksempel er hvor mange timer i løpet av et døgn du kan jobbe. Du kan aldri jobbe mer enn 24 timer, som er det maksimale antallet timer i et døgn.

I andre eksempler kan det være at du kan operere med flere hundre, eller til og med tusen prosent. Dette kan skje når det ikke finnes noen naturlig begrensende sammenheng mellom de to ulike størrelsene. For eksempel kan prisen av en brus i dag være 1 000 % høyere enn prisen av en brus år 1920. Det finnes ingen naturlig begrensning i sammenhengen mellom de to tallene som påvirker utregningen.

  • Husk at prosent er et forhold mellom to størrelser
  • Situasjonen avgjør om 100 % er en maksimal grense

Hvordan regner du prosent

Enkel beregning av prosent

I sin enkleste form, deler du to tall på hverandre og ganger med 100 for å få prosentforholdet mellom de to tallene. Hvis du synes dette høres komplisert ut, kan det være greit å dele det opp i to steg. Et enkelt eksempel kan være å regne ut hvor mange prosent 10 av 20 er. Da deler du 10 på 20, og får 0,5. Ganget med 100 blir det 50 %.

Som du ser er hensikten med å gange med 100 å flytte desimaltegnet to plasser. Det betyr at du egentlig kan lese ut prosenten direkte fra den første utregningen, der «50» i «0,50» altså utgjør de 50 %. I tilfeller der prosenter høyere enn 100 % gir mening, kan du få utregninger som 20 delt på 10 som blir 2 eller 200 % når du ganger med 100 for å flytte desimaltegnet.

Enkel beregning av prosent

Effekter av å regne prosent ulike veier

En litt mer kompliserende faktor i forhold til prosent, er at det ikke er det samme hvilken «retning» du regner prosent. La oss ta mva. som et eksempel. I Norge er det 25 % mva. på mange varer og tjenester. Dette betyr at hvis en vare koster 100 kroner uten mva., koster den 100 kroner + 25 % * 100 kroner = 125 kroner inkludert mva. Utfordringen er at hvis du skal trekke fra mva. skjer noe annet.

Hvis du fjerner 25 % av 125 kroner inkludert mva., da får du 125 kroner minus 31,25 (som er 125 * 25 %). Utfordringen er at det er 93,75 som uten tvil ikke er det samme som de 100 kroner vi begynte med. For å få det korrekte beløpet må du trekke fra 20 % av beløpet inkludert mva., som gir 100 kroner uten mva. Litt komplisert, men viser viktigheten av å regne «riktig» vei.

  • Husk at prosent ikke nødvendigvis betyr det samme begge «veier»
  • Sjekk alltid at svaret ditt gir mening

Noen eksempler på viktigheten av prosent

Prosent benyttes i en rekke ulike sammenhenger, fra lån og renter til fordeling av studieplasser og karakterer. Det er kritisk å kjenne til de grunnleggende begrepene, og ikke minst sammenhengene mellom ulike måter å regne prosent på. En svært viktig sammenheng i forhold til prosent er renters rente, som du gjerne ser i forbindelse med renter både på lån og innskudd. Dette handler om hva som skjer med renten over tid.

Vi kan ta innskudd som et eksempel, og forutsette at du får 10 % rente per år. Hvis du begynner med 100 kroner betyr det at etter et år har er saldoen 100 + 10 (100 * 10 %) = 110 kroner til sammen. Neste år begynner du med et større beløp, og du vil få 110 + 11 (110 * 10 %) = 121 kroner til sammen. Dette gjør at avkastningen i kroner vokser hvert år.

  • Sett deg inn i renter i forbindelse med lån og innskudd
  • Pass på hva små forskjeller i rente kan bety over tid

Oppsummering

Prosent og prosentregning kan fremstå som vanskelig. Likevel handler det egentlig bare om enkel divisjon, noe som kan gi deg forholdet mellom to størrelser. Det betyr at den tekniske delen å helt enkelt dele to tall med hverandre, er den enkle delen. Det «vanskelige» er å hele tiden følge med på logikken i hva prosentresultatet egentlig beskriver. Pass på at du alltid forstår hva du forventer at resultatet av beregningen i prosent skal være.

Når du har en forståelse for dette, er det enkelt å både regne ut prosent og forstå hva som eventuelt er et resultat som ikke gir mening. Da blir det dessuten enklere å følge med på vanskeligere sammenhenger mellom prosent, prosentenheter, renters rente og mer kompliserte prosentberegninger. Fokuser på å bygge en forståelse av disse sammenhengene, heller enn å øve deg på å regne ut prosentforhold i hodet. Det kan du også bruke kalkulator på.

Du kommer kanskje også til å like

Leave a Reply

Your email address will not be published.